JOUW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken met elkaar.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie of begeleiding is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

In geval van overlijden van de therapeut worden lopende therapietrajecten overgedragen aan een waarnemend collega-therapeut. Afgesloten dossiers worden eveneens overgedragen om aan de wettelijke bewaartermijn te voldoen. In een dergelijk geval wordt contact met jou opgenomen door de waarnemer om te overleggen over wensen met betrekking tot het voortzetten van de therapie en in geval van afgesloten dossiers wordt contact met jou opgenomen over wensen met betrekking tot bewaren dan wel vernietiging van het dossier.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je van mij ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar:

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van het consult
 • een korte omschrijving van de behandeling, meestal ‘psychosociale therapie’
 • de kosten van het consult